สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นางสาวจุฑาภรณ์ อิ่มทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา
ปริญญาตรี :
– บธ.บ. การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยแม่โจ้