สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ขอบคุณนิสิตที่มาร่วมแรงร่วมใจ ในการปรับภูมิทัศน์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ให้สวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม