สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)
จัดอบรมในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก