สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

อ.กัลยา สุวรรณวิไล

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา
ปริญญาตรี :
– บธ.บ. พณิชยการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

โทรศัพท์ : 091-0287688
Facebook : กัลยา สุวรรณวิไล

ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

การศึกษา
ปริญญาเอก :
– ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท :

– วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี :
– บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม

โทรศัพท์ : 081-5342492
Facebook : Phanthipha Kib

อ.กฤตาพร พัชระสุภา

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา
ปริญญาโท :
– วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :
– วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ : 087-3380959
Facebook : น้ำฝน น้ำฝน

อ.อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา
ปริญญาเอก : 
– ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท :
– วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :
– บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์ : 081-7275731
Facebook : Ap Chai

หมายเหตุ ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

อ.นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา
ปริญญาโท :
– วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :
– วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โทรศัพท์ : 094-1237808
Facebook : นมิดา ซื่อสัตย์

อ.ธีระ พร้อมเพรียง

ตำแหน่ง อาจารย์ (หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ)

การศึกษา
ปริญญาโท :
– วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :
– คอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

โทรศัพท์ : 085-8683459
Facebook : John Prompreing

อ.ณัฐวุฒิ ปั้นรูป

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา
ปริญญาเอก :
– ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท :
– วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :
– วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์ : 086-3374460
Facebook : Natthawoot Punroob

อ.จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา
ปริญญาโท :
– ศศ.ม. ระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :
– วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โทรศัพท์ : 091-0259091
Facebook : Chakkapan Wongrurkdee

อ.สิรินันท์ กาบบัว

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา
ปริญญาโท :
– วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี :
– วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ : 084-9514577
Facebook : Sirinan Kabbua